Photo Rating Website
Strona Główna Wyszukaj Al wyspager wypaadki wysiew traw
wysokość rocznego przeciętnego wynagrodzenia

aaaaHiehie wiersze erotyczne:)aaaa

Temat: Przełożenie wyników wartościowania na wynagrodzenia - inf. z KPRM
" />Kryteria podziału środków z rezerwy celowej poz. 60 na wyrównywanie wynagrodzeń pomiędzy urzędami Przeciętne miesięczne wynagrodzenie poniżej 2 500 zł brutto (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wg wielkości zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2008 rok) ; Wysokość różnic w wynagrodzeniach pomiędzy urzędami i administracją samorządu terytorialnego w danym województwie (wskaźnik wsparcia finansowego). Dylematy podziału środków z rezerwy celowej poz. 60 na wyrównywanie wynagrodzeń pomiędzy urzędami Czynniki brane pod uwagę: Przeciętne wynagrodzenie Dynamika wzrostu wynagrodzeń Fluktuacja kadr Inne źródła zwiększania wynagrodzeń Odniesienie do rynku pracy Odniesienie do rynku pracy – jak wybrać właściwy rynek pracy? Średnie wynagrodzenie w s.c. Średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej w Polsce/województwie/powiecie Średnie wynagrodzenie w samorządach w województwie Pozostałe dylematy: Kto będzie objęty wsparciem? tylko członkowie korpusu s.c. członkowie korpusu s.c. i wysokie stanowiska dodatkowo pracownicy niemnożnikowi Procedura podziału środków z rezerwy celowej poz. 60 na wyrównywanie wynagrodzeń pomiędzy urzędami Zakończenie przygotowania listy objętych wsparciem – uzgodnionej z Ministrem Finansów Przekazanie dysponentom objętym...
Źródło: ww.egzekucja.org.pl/phpBB/viewtopic.php?t=417Temat: Urzędnicy
" />"....Urzędnicy. Jest ich już 634 tysiące. Produkują ponad 20000 stron dzienników ustaw rocznie. Zarabiają o 42% więcej od przeciętnego Polaka. Średnia płaca urzędnika to 4723 zł brutto miesięcznie, co daje rzeczywiste miesięczne obciążenie kosztami pracy (wraz z częścią składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzaną przez pracodawcę) w wysokości 5596 zł. Ich zarobki kosztują budżet państwa 42,6 mld rocznie. Połowa dziury budżetowej. Razem z wydatkami na budynki, wyposażenie, komórki, samochody to jest cała dziura. Na przykład koszty działalności ZUS to 4,2 mld zł, w tym wynagrodzenia 2,1 mld zł. Skąd idą na to pieniądze?...
Źródło: ww.e-lubon.pl/forum/viewtopic.php?t=2962


Temat: Szukamy prezesa dla PKSa :)
Zgodnie z "ustawą kominową" nie więcej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale poprzedniego roku + premia roczna max trzykrotność tego wynagrodznia + inne świadczenia (zwroty kosztów mieszkania, transportu, telefonów itp.) w wysokości niewiększej niż dwunastokrotność wynagrodzenia, o którym mowa wyżej rocznie. To maksimum, myślę, że faktycze wynagrodzenie może być w granicach 7-12 tysięcy brutto miesięcznie plus nagrody plus...
Źródło: forum.infobus.pl/viewtopic.php?t=3566


Temat: Nowelizacja ustawy o zus, jednakowa składka
mówi Hanna Zdanowska. Nowelizacja zakłada, że podstawę wymiaru składek będzie stanowić kwota nie niższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek ogłoszonego na dany rok kalendarzowy. Składka w takiej samej wysokości będzie obowiązywać od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku."
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=31197


Temat: adopcja/urlop macierzyński/umowa na czas określony
" />Z ustawy o zasiłkach chorobowych, macierzyńskich itd. Art. 36. 1. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. 2. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, gdy wynagrodzenie ulega znacznemu wahaniu ze względu na charakter pracy lub zasady wynagradzania. Art. 42. 1. Premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy miesięczne wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w kwocie wypłaconej pracownikowi za miesiące kalendarzowe, z których wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku. 2. Składniki wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1, przysługujące za okresy kwartalne, wlicza się do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości stanowiącej jedną dwunastą kwot wypłaconych pracownikowi za cztery kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. 3. Składniki wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1, przysługujące za okresy roczne, wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości stanowiącej jedną dwunastą kwoty wypłaconej pracownikowi za rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. 4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do składników wynagrodzenia wypłacanych za inne okresy. 5. Jeżeli składniki wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1-4, nie zostały wypłacone do czasu ostatecznego sporządzenia listy wypłat zasiłków chorobowych, do podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się składniki wypłacone za okres poprzedni. Te przepisy stosuje się także do ustalania wysokości zasiłku macierzyńskiego. Jak jest w przypadku kilkuetatowców to nie wiem....
Źródło: nasz-bocian.pl/phpbbforum/viewtopic.php?t=6736


Temat: RENTA ROLNICZA STRUKTURALNA I ODLICZENIA W PIT 36 ?
( renty) 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z III kwartału 2009 r. - 4048,10 zł. - przekroczenie tej kwoty powoduje zawieczenie świadczenia (renty) Rencista w terminie do 28 utego powinien złożyc do ... takiego obowiązku opłacania. Pewnie nie były. Jeżeli by były to przyjmuje się że uzyskiwane przychody z dz. gosp = wysokości podstawy do obliczania składeemerytalno rentowych .
Źródło: pit.dobry.pl/forum/viewtopic.php?t=137


Temat: fundusz pracy
do 31 grudnia 2004 r. wynosi 2,45% podstawy wymiaru. Składki te ustalane są od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Nie stosuje się tu ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek do 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia, wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie (tj. w 2004 r. 824 zł). Składki opłacane są m.in. przez: · pracodawcy oraz inne...
Źródło: psychologia.apl.pl/forum/viewtopic.php?t=5311


Temat: Gospodarka - Polska
został pobity dotychczasowy rekord osiągnięty w lutym br. (12,8%). Analitycy przewidują utrzymanie się wzrostu wynagrodzeń, ale ich dynamika powinna być już niższa. "Zdaniem ekspertów MG, wzrost płac związany jest z rosnącymi ... i dla dotychczas zatrudnionych" - czytamy w komentarzu. Według analityków resortu, na szybki wzrost wynagrodzeń wpływa także dążenie do ujednolicenia wysokości płac we wszystkich krajach UE. Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał w poniedziałek, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu br. wzrosło o 0,4% w stosunku do poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym wzrosło o 11,6% i wyniosło 3228,98 zł. Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach w lipcu 2008 roku wzrosło o 0,2% w stosunku do poprzedniego miesiąca, natomiast w ujęciu rocznym wzrosło o 4,7% i wyniosło 5400,2 tys. osób.
Źródło: forum.investmap.pl/viewtopic.php?t=79


Temat: kolizja - zgloszenie rozchodzi sie o $ z OC sprawcy
hmm ciekawe ciekawe, jeszcze papierów nie wysłałem :P a ta firma das jakąs prowizje pewnie bierze, od sumy jaką wywalczy : nie żadnej prowizji dodatkowo nie pobierają poza roczną składka 242 ... jako Obrońca lub Pełnomocnik Procesowy, reprezentował jego interesy w sądzie, jednocześnie bez obawy o ponoszenie związanych z tym prawnych kosztów np. opłaty od pozwu, wynagrodzenia adwokatów i biegłych sądowych, które są ... sądem. Bardzo często zdarza się, że dla przeciętnego obywatela obawa przed wejściem w bezpośredni kontakt ze skomplikowanym aparatem wymiaru sprawiedliwości przesądza o rezygnacji z walki o swoje prawa. D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń ... w przypadku wyznaczenia jej przez organ prowadzący postępowanie karne. w wysokości do kwoty 15 000 zł w Polsce oraz do kwoty 30 000 zł za granicą, 7. zapłatę kosztów zasądzonych na...
Źródło: forum.vectraklub.pl/index.php?showtopic=65201


Temat: rodziny zastępcze - projekt nowelizacji ustawy
" />Proszę administratora o wklejenie tego we właściwe miejsce. Dzisiaj otrzymałam takie informacje może komuś się przydadzą otóż: "Zawodowa, niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza otrzyma wynagrodzenie 3808,46 zł. Opiekunowie będą mogli ... rodzinach zastępczych niż w domach dziecka. Oprócz pomocy na utrzymanie dziecka wzrosną także wynagrodzenia przysługujące zastępczym opiekunom. Autorzy projektowanej ustawy proponują, aby zawodowa niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza otrzymywała wynagrodzenie w wysokości 160 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (czyli 3808 zł), a nie jak dotychczas 100 proc. takiego wynagrodzenia (2380,29 zł). Rozwiązanie to ma być wdrażane stopniowo w ciągu trzech kolejnych lat, zaczynając od kwoty 115 proc. (2737,33 zł) przeciętnego wynagrodzenia wypłacanego od 1 marca 2007 r. do 29 lutego 2008 r. W okresie od 1 marca 2008 r. do 28 lutego 2009 r. rodziny zastępcze otrzymają 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (3094,37 zł), a od marca 2009 r. do końca lutego 2010 r. 145 proc. (3451,42 zł) przeciętnego wynagrodzenia. Z kolei rodzina o charakterze pogotowia opiekuńczego, w przypadku pozostawania jedynie w gotowości do przyjęcia dziecka, będzie mogła liczyć na wynagrodzenie w kwocie 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia (2380,29 zł). Projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej ... i odnowienie jego wyposażenia w wysokości 200 proc. kwoty podstawowej (czyli 3242 zł), wypłacanej po każdych 36 miesiącach świadczenia opieki nad dzieckiem. – Nowe przepisy mogą spowodować wzrost liczby zawodowych rodzin zastępczych. Obecnie w naszym powiecie funkcjonują tylko dwie takie rodziny – mówi Joanna Święconek z Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Słupsku. Łączny koszt zmian wyniesie 260 mln zł rocznie".
Źródło: nasz-bocian.pl/phpbbforum/viewtopic.php?t=41129


Temat: Lista płac w 2010 r.
Aby poprawnie sporządzić listy wypłacanych wynagrodzeń, specjaliści ds. płac powinni znać nowe wskaźniki, które obowiązują od 1 stycznia 2010 r. 1. Skala podatkowa – bez zmian W 2010 r. będzie obowiązywała ... 556,02 zł. Pracodawcy, którzy dysponują oświadczeniami pracowników – PIT-2 upoważniającymi ich do obniżania zaliczek o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, będą stosowali ją miesięcznie w wysokości 556,02 zł : 12 mies. = ... nastąpi też żadna zmiana w ich finansowaniu. 5. Wzrost płacy minimalnej to wzrost innych świadczeń Od 1 stycznia wzrasta wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, co generuje zmiany wielu wypłacanych świadczeń o ... składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym, a nie kwota świadczenia pielęgnacyjnego – 520 zł. Natomiast od 1 stycznia 2012 r. podstawą będzie stanowiła kwota 60% – stanowiąca 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. 7. Ulga rodzinna już nie w PIT-40 Pracodawca ma obowiązek sporządzić PIT-40 na wniosek pracownika. W tym celu pracownik powinien złożyć stosowne oświadczenie na druku PIT-12 przed dniem 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym. PIT-40 jest to roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym. Traktuje się je na równi z zeznaniem podatkowym. Podatek wynikający z obliczenia rocznego przez płatnika jest podatkiem dochodowym należnym od podatnika za dany rok. Jak wynika ... formie ryczałtu, z kapitałów pieniężnych, opodatkowanych podatkiem liniowym). W rocznym obliczeniu podatku PIT-40 za 2009 r. pracodawca nie będzie już odliczał pracownikowi ulgi rodzinnej. Ulgi rodzinne przeniesiono bowiem do zeznań rocznych PIT-36 i PIT-37. Pracownik, który zamierza z ulgi skorzystać i ma do niej prawo, musi więc sporządzić i złożyć samodzielnie zeznanie roczne, a nie rozliczyć się za pośrednictwem zakładu pracy. Ulgę ... r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200, poz. 1679 ze zm.). Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 24 lipca 2009 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010...
Źródło: forum.forbi.pl/viewtopic.php?t=239


Temat: Wykup na wlasnosc.
jakieś potrącenie ze względu na wniesione już opłaty roczne, więc na razie kwestie tę pomijam. Nie jest to mało, ale - biorąc pod uwagę kwotę, jaką musiałam wyłożyć, aby w ogóle kupić to mieszkanie - na kolana nie powala, zwłaszcza że można spłacić w ratach. Teoretycznie podany wyżej wynik to kwota odpowiadająca 100 opłatom rocznym [dzisiaj]. W praktyce oczywiście tak nie będzie....
Źródło: banderii.waw.pl/viewtopic.php?t=398


Temat: 32 tyś urzędników do zwolnienia...
Drugi sposób przewiduje rozwiązania siłowe, czyli rzeczywistą redukcję etatów lub zmniejszenie wymiaru czasu pracy urzędników połączone z obcięciem ich wynagrodzeń. Mają się odbywać na podobnych zasadach jak zwolnienia grupowe w firmach ... nawet wtedy, gdy urząd zatrudnia poniżej 20 osób. Na otarcie łez Odprawy, podobnie jak w przepisach o zwolnieniach grupowych, będą uzależnione od długości stażu pracy urzędnika. Dostanie on jednokrotność wynagrodzenia, gdy był zatrudniony w danej jednostce krócej niż dwa lata. Jeśli jego staż pracy nie przekroczył ośmiu lat, otrzyma odprawę w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia. Najwyższa, trzymiesięczna odprawa, została przewidziana dla osób ze ... ci, którzy mają ponad przeciętne wyniki w pracy. Kto będzie ciął etaty, a kto nie Posady mogą stracić osoby zatrudnione w: - Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych - Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego -...
Źródło: forum-arimr.info/viewtopic.php?t=263


Temat: pension-emerytura w Holandii
osoby ubezpieczonej. Przykładowo, według stanu ze stycznia 2000 r., emerytura dla osób samotnych wynosi 9412 EUR rocznie, a dla małżeństw 13049 EUR. II filar (kapitałowy) - pracownicze programy emerytalne Pracownicze programy ... przedsiębiorstw danego sektora w planie emerytalnym obejmującym całą branżę (dotyczy to również osób pracujących na własny rachunek). W 1991 r. 91% pracowników było objętych ubezpieczeniem emerytalnym. Wysokość składek jest ustalana indywidualnie ... od wielkości ostatniego wynagrodzenia przed przejściem na emeryturę. Zasadniczo emerytura wynosi 70% ostatniego wynagrodzenia - przy założeniu 40-letniego okresu ubezpieczenia i przyroście uprawnień emerytalnych o 1,75% rocznie. Taką stopę zastąpienia dają ... 65 rokiem życia, po co najmniej 10 latach uczestnictwa. Tacy "wcześniejsi emeryci" otrzymują świadczenia w wysokości do 80-90% ostatniego wynagrodzenia netto do momentu osiągnięcia normalnego wieku emerytalnego. W ciągu tego okresu ... liczba przedsiębiorstw prowadzi również uzupełniające plany emerytalne. Około 70% to plany zapewniające świadczenia wyliczane na podstawie ostatniego wynagrodzenia i przed przejściem na emeryturę, 15% - średniego wynagrodzenia w okresie aktywności zawodowej, ... dostarcza emeryturę w wysokości 70% przeciętnego wynagrodzenia w okresie 40 lat pracy, w którą wliczone są już świadczenia obowiązkowe. III filar (kapitałowy) - indywidualne oszczędności emerytalne Do III filaru zalicza się...
Źródło: e-holandia.info/forum/viewtopic.php?t=671Hiehie wiersze erotyczne:)

Designed By Royalty-Free.Org